นักวิชาการกล่าวว่าเนื่องจากคนจำนวนมากข้ามพรมแดนเพื่อหาโอกาสที่ดีกว่าแรงงานอพยพจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและความอยุติธรรมทางสังคมซึ่งเป็นเหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกคนควรปกป้องสิทธิของตนและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพวกเขา พวกเขากล่าวสุนทรพจน์ในเวทีสาธารณะที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯเพื่อทำเครื่องหมายว่าเป็นวันแรงงานข้ามชาติ

นายลิวดิเรกวิทยารัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่ากลุ่ม บริษัท ขนาดใหญ่มีอำนาจอย่างมากและมีอิทธิพลอย่างมากต่อนโยบายของรัฐบาลและเศรษฐกิจของประเทศ ภาคธุรกิจไม่เพียง แต่มีอิทธิพลอย่างมากต่อสังคมทุนนิยมของไทย แต่ บริษัท ใหญ่จำนวนมากก็จ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจำนวนมาก พวกเขายังสามารถเข้าถึงนโยบายด้านนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีซึ่งพวกเขาควรใช้เพื่อการพัฒนาด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานอย่างสร้างสรรค์