เราในฐานะคนไทยควรค่าอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและทำความเข้าความใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายไทย โดยที่พิพิธภัณฑ์อัยการไทย ได้จัดรวบรวบความรู้เรื่องกฎหมายและประวัติความเป็นมาในอดีต ให้เราได้เข้าไปค้นคว้าหาความรู้กันแล้ว ที่นี่จัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการของสถาบันอัยการไทย ที่มีมาครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา และยังรวมหนังสือกฎหมายโบราณ และข้าวของเครื่องใช้ของอัยการ ที่รวบรวมจากสำนักอัยการจังหวัดต่างๆ

สำนวนคดีที่เป็นประวัติศาสตร์ เช่น คดี 6 ตุลา 19, คดีเชอรี่ แอน ก็มีให้เราได้ศึกษากัน ภายในพิพิธภัณฑ์ได้เก็บรวบรวมสิ่งของมีค่าจากสำนักอัยการทั่วประเทศตั้งแต่สมัยโบราณ จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกคือ ส่วนพิพิธภัณฑ์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของ พระบิดาแห่งอัยการไทย พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมีมุมนิทรรศการจำลองโต๊ะ ทำงานของอัยการสมัยโบราณและสมุดสารบบคดี รวมทั้งครุภัณฑ์และข้าวของเครื่องใช้เก่าแก่อีกมากมาย ตู้จัดแสดงครุย 3 สมัย ตั้งแต่เสื้อเนติบัณฑิตรุ่นแรกปี พ.ศ.2440 จนถึงสมัยที่ 3 ปี พ.ศ.2479 ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน ห้องบรรพอัยการและห้องพระโบราณ ส่วนที่สอง คือ ส่วนห้องสมุดกฎหมายโบราณ ได้รวบรวมและจัดเก็บหนังสือกฎหมายหายากจำนวนกว่า 25,000 เล่ม โดยแยกไว้เป็นตู้ มีหนังสือกฎหมายเก่า ซึ่งได้รวบรวมไว้เฉพาะที่นี่ เช่น หนังสือสมุดคู่มือหมอกฎหมาย ส่วนที่สาม คือ ส่วนเอกสารจดหมายเหตุอัยการ รวบรวมไว้กว่า 25,000 แผ่น ตั้งแต่สมัยกรมอัยการขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมจนกระทั่งย้ายมาสังกัด กระทรวงมหาดไทย เช่น เอกสารสัญญาค้าทาส พ.ศ.2426, เอกสารโบราณประกอบด้วยกฎหมายตรา 3 ดวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสำนวนคดีโบราณที่สำคัญอีกหลายคดี เช่น คดีแชร์แม่ชม้อย และ คดี 6 ตุลา เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand